NorBAN Medlemsreglement – Norsk

Vedtatt av styret i NorBAN på styremøte 06/2023 den 15. august 2023.

Ved å akseptere medlemsskap i NorBAN erkjenner jeg å ha lest, forstått og godtar å etterleve dette reglementet. Jeg forstår at manglende overholdelse av reglementet ved brudd på bestemmelsene kan medføre disiplinære tiltak, inkludert eksklusjon fra foreningen.

§ 1Generell oppførsel

Alle medlemmer forplikter seg til å bidra til et inkluderende miljø der alle føler seg verdsatt og trygge. Dette medfører at man til enhver tid skal opptre på en respektfull og hensynsfull måte ovenfor andre medlemmer, frivillige, ansatte og gjester. Det er ikke tillatt å utvise diskriminerende, truende eller støtende oppførsel i noen sammenheng.

Kravet om respektfull opptreden gjelder spesielt på foreningens egne arrangementer og møter, men også i andre sammenhenger hvor man kan påtreffe medlemmer av foreningen som på arrangementer hos partnere eller andre aktører i økosystemet.

Ethvert medlem som utviser uakseptabel opptreden som kan oppleves som skadelig for enkeltpersoners trivsel eller for foreningens omdømme kan bli utvist av arrangørene og ved gjentatte hendelser nektet adgang til fremtidige arrangementer etter beslutning fra styret.

§ 2 Profesjonalitet og integritet

Alle medlemmer forplikter seg til å opptre seg på en profesjonell måte og overholde etiske retningslinjer på en måte som sikrer foreningens integritet og omdømme.

Man skal i enhver forretningsmessig sammenheng opptre ærlig, ansvarlig og transparent, og unngå enhver mulig interessekonflikt eller deltakelse i ulovlige aktiviteter eller handlinger som kan true foreningens mål eller omdømme og bringe foreningen i vanry.

Det oppfordres til at alle skal søke positivt samarbeid og gjensidig støtte blant foreningens medlemmer, herunder å respektere ulike perspektiver og bidra konstruktivt til diskusjoner og beslutningsprosesser gjennom å verdsette og anerkjenne bidrag fra andre og anerkjenne deres innsats og prestasjoner.

§ 3 Fysisk trygghet og respekt for eiendeler og lokaler

Alle medlemmer er ansvarlige for å ivareta den fysiske sikkerheten og velværet både for seg selv og andre i alle aktiviteter og interaksjoner knyttet til foreningen. Herunder følger at man til enhver tid plikter å følge sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner gitt av foreningens representanter eller andre koordinatorer, spesielt ved deltakelse i fysisk krevende eller potensielt farlige aktiviteter.

Alle medlemmer er videre ansvarlige for å behandle foreningens og andre medlemmers eiendeler og lokaler med omsorg og respekt. Eventuelle tilfeller skade eller tap av foreningens eiendeler skal umiddelbart rapporteres til styret.
Medlemmer som forsettlig eller grovt uaktsomt forårsaker skade på foreningens eller andre medlemmers eiendeler eller lokaler, kan holdes økonomisk ansvarlige for reparasjonskostnader eller erstatning for skadene som er påført.

§ 4 Begrensning på involvering i finansiell virksomhet

Ingen medlemmer skal i regi av foreningen påta seg ansvar for eller være involvert i kapitalforvaltning eller investeringsrådgivning for eller på vegne av medlemmer eller andre aktører på en måte som kan framstå som finansiell veiledning eller investeringsanbefalinger.

Dette skal dog ikke tolkes til hinder for at medlemmer av foreningen kan tilrettelegge informasjon om investerings-muligheter for andre medlemmer, ei heller at partnere, enkeltpersoner eller deres selskaper kan bedrive kapitalforvaltning eller rådgivning for både medlemmer og ikke-medlemmer uavhengig av sin rolle og posisjon i Foreningen.

§ 5 Ansvar ved bidrag til foreningen

Alle medlemmer skal søke å aktivt delta i organisasjonens aktiviteter og arrangementer i den grad de har anledning til dette, og alle oppfordres ved deltakelse til å bidra med sin kunnskap, erfaring og ferdigheter for å støtte organisasjonens arbeid og formål.

I tilfeller hvor medlemmer har akseptert å utføre frivillige oppgaver eller påtar seg ansvar i ulike prosjekter eller komiteer innenfor organisasjonen skal medlemmet sørge for å overholde alle frister, retningslinjer og instruksjoner for den aktuelle rollen som gitt av organisasjonens styre eller ansvarlige koordinatorer eller arrangører. Medlemmer plikter å varsle styret eller nærmeste koordinator så snart som mulig dersom det viser seg at en ikke vil være i stand til å ivareta et ansvar man har påtatt seg.

§ 6 – Medlemskontingent

Alle medlemmer plikter å betale en årlig medlemskontingent til foreningen i tråd med de satsene som gjelder for sin aktuelle medlemskategori og valgte medlemskapstype.

Betalt medlemskap gjelder per kalenderår og er en forutsetning for deltakelse på foreningens møter, arrangementer og aktiviteter. Ny kontingent faktureres ved hvert årsskifte.

§ 7 – Konfidensialitet

Samlinger i foreningen omfattes i alle sammenhenger av Chatham House Rule:

“When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule,
participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.”

Av dette følger at alle medlemmer skal behandle anonymt og konfidensielt all informasjon man måtte få om hverandres virksomhet som en konsekvens av medlemskapet i Foreningen og deltakelse på Foreningens samlinger, herunder Årsmøter, Styremøter og andre samlinger.
Brudd på dette kan medføre eksklusjon fra Foreningen.

§ 8 – Brudd på reglementet

Alle medlemmer plikter å gjøre seg kjent med og overholde organisasjonens retningslinjer og regler, samt å overholde alle gjeldende lover og forskrifter mens man representerer organisasjonen. Hvis man er usikker på riktig handlingsmåte i en gitt situasjon skal man søke veiledning fra styret eller utpekt representant fra foreningen.

Dersom man observerer eventuelle brudd på dette reglementet eller bekymringer angående mislighold eller uetisk atferd skal dette umiddelbart rapporteres til foreningens styre. Man plikter dertil å samarbeide fullt ut i eventuelle undersøkelser som gjennomføres av foreningen angående rapporterte brudd.

Brudd på reglementet kan avhengig av alvorlighetsgraden av bruddet føre til disiplinære tiltak, inkludert advarsler, nektet adgang på arrangementer, midlertidig suspensjon eller permanent utestengelse som medlem, som besluttet av foreningens styre. Disiplinære tiltak kan iverksettes etter en rettferdig og upartisk vurdering i styret hvor den det gjelder har rett til å fremlegge sin versjon av saken.

Scroll to Top